Avl


 
For English scroll down

 

Jeg laver ikke selv hvalpe mere, men mine 3 hanhunde står alle til rådighed for avl. Man kan læse mere om dem på deres egne sider : Legenghyl Phoenix , Altiquin Cayanne og Whally

Tæver der ønsket parret med en af mine hanhunde, skal have hofte status A eller B, 0 i albue status og være øjenlyst. 

Phoenix er for nyligt testet carrier af Stargardt, det er en øjensygdom som først træder i kraft når hunden er 10-12 år, HVIS den er Affectet, Phoenix er ikke Affectet og kommer ikke til at få problemer med det, der er en hanhund i hans linier denne øjenlidelse stammer fra, så det kom ikke helt bag på mig. Man kan læse mere om det her :  

https://rjk.dk/artikler/stargardtsdisease/

Ellers er alle 3 hanhunde fri for alle de traditionelle DNA sygdomme, se på deres egen side. 

Phoenix er nyligt øjenlyst med anmærkning " Ikke medfødt Cateract" - dette betyder han har en lille plet på hans øjelinse der ikke betyder noget, dette kan opstå hvis hunden har været syg, fået slag i hovedet, faldet el. lign. Phoenix havde Lungeorm for ca. 1 1/2 år siden, så vi regner med det er årsagen. "Ikke medfødt Cateract" er ikke arveligt. Typemæssigt er det 3 forskellige hanhunde, så er man i tvivl om, hvilke hanhund der passer til sin tæve, er man velkommen til at kontakte mig, jeg kender de fleste Danske og Svenske linier og mange af de Engelske linier så jeg kan vejlede dig om, hvad du skal ligge vægt på, i valg af mine 3 hanhunde.

Jeg har gennem årene stået for ca. 200 parringer og kan derfor vejlede og hjælpe dig, hvis det er første gang du skal have hvalpe (jeg vejleder kun omkring dette, såfremt det er min egen hanhund der er avlspartner.) 

Mine 3 hanhunde har alle prøvet at parrer og har en høj sædkvalitet. De bliver sundheds checket 1 om året, hvor de får taget en blodprøve med 38 test markører, et klinisk sundhedscheck af hele kroppen & testet for hjerte/lungeorm, almindelige orm, Anaplasmose og Borelia. Såfremt de har været sygemeldt, bliver deres sæd checket før de indgår i avlen igen.

Jeg har en løbende dialog med tæver ejere før og efter parring har fundet sted, og følger de fleste af "mine" hvalpe, verden over, jo mere information jeg får om mine hanhundes afkom, jo bedre kan jeg vejlede kommende tæve ejere. 


 

I do not make puppies anymore, but my 3 male dogs are all available for breeding. You can read more about them on their own pages: Legenghyl Phoenix, Altiquin Cayanne and Whally

If you have a bitch you wanted to mate with one of my male dogs , it must have hip status A or B, 0 in elbow status and have a Eye test.

Phoenix is recently tested carrier by Stargardt, it is an eye disease that only comes into effect when the dog is 10-12 years old, IF it is Affected, Phoenix is not Affected only Carrier, and will not have problems with it. There is a male dog in his lines this eye disorder comes from, so I was not so surpricede.  You can read more about it here:

https://rjk.dk/artikler/stargardtsdisease/

Otherwise, all 3 male dogs are free of all the traditional DNA diseases, look on their own page.

Phoenix is recently eye-testet with the remark "Not congenital Cateract" - this means he has a small spot on his eye lens that does not matter, this can occur if the dog has been ill, had a blow to the head, fallen etc.  Phoenix had lungworm for approx. 1 1/2 years ago, so we reckon that's the reason. "Not Congenital Cateract" is not hereditary.

Otherwise, all 3 male dogs are free of all the traditional DNA diseases, look on their own page.

They are 3 different male dogs, so if you are in doubt about which male dog suits the bitch, you are welcome to contact me, I know most Danish and Swedish lines and many of the English lines so I can guide you about, what to focus on, in choosing betwen my 3 male dogs.

Over the years, I have accounted for approx. 200 matings and can therefore guide and help you if this is the first time you are breeding (I only guide about this if it is my own male dog who is the breeding partner.)

My 3 male dogs have all tried to mate and have a high sperm quality. They are health checked 1 a year, where they get a blood sample taken with 38 test markers, a clinical health check of the whole body & tested for heart / lungworm, common worm, Anaplasmosis and Borelia. If they have been sick , their semen will be checked before they are included in the breeding again.

It is possible to receive semen from all 3  dogs
I have an ongoing dialogue with bitch owners before and after mating has taken place, and follow most of "my" puppies, worldwide, the more information I get about my male dogs offspring, the better I can guide future bitch owners.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite