Avl/Breeding

For English scroll down 
Levenghyl Phoenix with son

Mine 3 hanhunde står alle til rådighed for avl. De har FCI stamtavle. Dublin er også registreret i DJR. 

De er alle 3 venlige & imødekommende hanhunde, der er socialt stabile & ikke udviser nervøst adfærd, dominans eller aggresion. De bor sammen i en flok uden problemer her hjemme. 

De er alle præmieret på prøver, som viser de er rolige på post, kan aflevere en dummy eller stykke vildt til hånden, vil samarbejde, kan forholde sig rolig ved siden af andre hunde, kan modtage hjælp af føre når det forlanges men også arbejde selvstændigt. 

Man kan læse mere om dem på deres egne side:

Legenghyl Phoenix , Altiquin Cayanne og Whally


KRAV TIL TÆVEN:
Tæver der ønsket parret med en af mine hanhunde, skal have hofte status A eller B, 0 i albue status og være øjenlyst, hvis tæven er over 5 år, må øjenlysning ikke være ældre end 1 år. 

Tæver der ønsker at besøge Levenghyl Phoenix skal være testet FRI via DNA test for Stargardt - test udføres hos dyrelæge, kontakt denne for mere info, ligeledes skal de have en øjenlysning hvor de ikke har cartaract. 


Jeg har gennem årene stået for over 200 + parringer og kan derfor vejlede og hjælpe dig, hvis det er første gang du skal have hvalpe (jeg vejleder kun omkring dette, såfremt det er min egen hanhund der er avlspartner.).

Mine 3 hanhunde har alle prøvet at parrer og har en høj sædkvalitet. De bliver sundheds checket 1 om året, hvor de får taget en blodprøve med 38 test markører, et klinisk sundhedscheck af hele kroppen & testet for hjerte/lungeorm, almindelige orm, Anaplasmose og Borelia. Såfremt de har været sygemeldt, bliver deres sæd checket før de indgår i avlen igen.

Jeg har en løbende dialog med tæver ejere før og efter parring har fundet sted, og følger de fleste af "mine" hvalpe, verden over, jo mere information jeg får om mine hanhundes afkom, jo bedre kan jeg vejlede kommende tæve ejere.

Vi parrer som udgangs punkt  en tæve 2 gange, jeg anbefaler altid en prognostoron test for det præcise tidspunkt for parring, se www.canicold.dk.

 

Sæd kan sendes på tæveejers regning, kontakt www.canicold.dk for pris og mere information


                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

My 3 male dogs are all available for breeding. They have FCI pedigree from Danish Kennel Club.

They are all 3 friendly & welcoming dogs who are socially stable & do not show nervous behaviour, dominance or aggression. They live together in a herd without any problems here at home.

They are all awarded on tests which show that they are calm on post, can deliver a dummy or or game to hand, will cooperate, can behave calmly next to other dogs, can receive help from the handler when required but also work independently .

You can read more about them on their own page:
Legenghyl Phoenix, Altiquin Cayanne and Whally

REQUIREMENTS FOR THE BITCH:
Bitches that want to be mated with one of my dogs must have hip status A or B, 0 in elbow
status and a eye examination, if the bitch is over 5 years old, eye examination must not be older than 1 year.

Bitches who want to visit Levenghyl Phoenix must be tested CLEAR from DNA test  Stargardt - test is done by a vet, contact the vet for more info, they must also have an eye examination where they do not have cataracts.

Over the years, I have been responsible for over 200+ matings and can therefore guide and help you if it is the first time you are having puppies (I only give guidance on this if it is my own  dogs who is the breeding partner.).

My 3 male dogs have all tried mating and have a high sperm quality. They get a health check once a year, where they get a blood test with 38 test markers, a clinical health check of the whole body & tested for heart/lungworm, common worms, Anaplasmosis and Borrelia. If they have been sick, their sperm will be checked before they are included in the breeding again.

I have a continuous dialogue with bitch owners before and after mating has taken place, and follow most of "my" puppies, all over the world, the more information I get about the offspring of my dogs, the better I can guide future bitch owners.

We mate a bitch twice as a starting point, I always recommend a prognostoron test for the exact time of mating, check out www.canicold.dk.

Semen can be sent at the bitch owner's expense, contact www.canicold.dk for price and more information.

 

Klik her for at få dit eget GoMINIsite