Kid historie & nyheder        Kid Stamdata       Kid Stamtavle       Kid resultater

Kid historie & nyheder
 

Kid er den sidste hvalp der er født, efter min elskede MiloMilo var gået på pension fra alt det dame sjov, da han var gammel og træt,  men jeg MÅTTE have en hvalp efter ham & heldig var jeg, at der var nogle der havde en tæve med nogle for mig velkendte linier, der godt ville hjælpe mig. Det kom der Kid ud af, hvilke jeg er meget meget glad for. 

Kid har mange ligheder med sin far, han er en kompakt bred mellem stor labrador, med godt hoved og god pels, han er meget atletisk og kompakt, med stor muskel masse. Han lige så hårdgående i terrænnet som sin far, han kaster sig ind i brombær, krat, brandnælder og hvad han møder på sin vej, han elsker vand og svømmer for om vinteren. Hans vildtfindende egenskaber er i top, og fart og stil går vi ikke ned på. Han elsker at træne og er en type der har så meget drift så han kan trænes hver dag, hvis man har lyst.

Men man skal ikke tage fejl af Kid, selvom han er særdeles hårdtgående og elsker at træne og gå på jagt, så er han ikke en hård hund, han vil gerne gøre tingene rigtigt og prøver at forstå hvad det er jeg vil have ham til!

Når Kid holder fri har han den off knap som disse linier har, man ser ham stort set aldrig inde for, han er ikke en hund der gider ligge i arm og kæle, han ligger bare og sover et sted og venter på vi skal ud og træne. 

Han er super glad for andre hunde og dyr, specielt hvalpe som han er helt syg med. Han er mentalt stabil selvom han er en skov hund, er han totalt cool når han er i byen en sjælden gang, intet kan skræmme ham. Han er blevet en trofast ven, som hans far var, hvor heldig kan man være. Kid er kvalificeret til Vinderklasse på alle typer prøver i både DRK og RJK.


NYT 10/6-2020:

Desværrer har Kid været uheldig og fået Anaplasmose. Diagnosen fik jeg for en lille måned siden, og der går mange måneder endnu før jeg kan se om Kid kommer tilbage til som han var før sygdommen. Anaplasmose er en forfærdelig sygdom der overføres via flåtbid, giver led og muskel smerter, nedsat kondition, hjernehinde betændelse og andre ubehageligheder.
Kid har været halt og er det ikke længere, men han laver heller ikke meget, jeg TROR hans hjerne har det bedre, for 1 måned siden ville han hverken gå i vandet eller svømme, og normalt er han sådan en hund der springer i vandet og svømmer for sjov, men det var som om han var ved at drukne hvis han gik der ud. Nu går han selv i vandet igen og i dag svømmede han en længere strækning over vand, frivilligt. Så det var meget positivt. Jeg presser eller lokker ham ikke på nogle måde, alt skal komme af frivillighedens vej, for sådan en driftstærk hund som ham, kan ikke selv styre det. Så Kid keder sig, jeg laver små skåne opgaver til ham når jeg har trænet de 2 andre, men det er langt fra nok til Kid, der er skabt til en ting, arbejde! Jeg håber jeg får min road runner tilbage i fuld vigør igen.... 
Kid fik checket sin sæd i forbindelse med diagnosen, og den er fortsat super god, tæt på 99% og det er ud over det normale for en hanhund, så han står fortsat til rådighed for egnede tæver.NYT 17/12-2020:

Kid har haft et aktivt 2020. Han har været til prøver i både DRK og RJK og er gået gennem alle klasser og er nu kvalificeret til alle Vinderklasser i begge klubber. Han blev 2. unghunde mester i RJK. Han har været noget mere på jagt i år, og det er en hund med smæk i. Kid lever for at arbejde, og om det er jagt eller det ville være agility, dog dancing, narko hund eller what ever, er lige meget for sådan en type hund som han, han elsker at klatre, springe, lære nye ting og samarbejde. Til foråret får han lidt fri, da mit helbred ikke rækker til at træne så meget og unge Dublin skal igennem systemet.
Kid har været gennem hele sundsheds "møllen" i 2020 og har HD A, 0 i albuer, fri på øjenlysning og er fri på alle DNA tests. Han har parret sin første tæve, en tæve hans far Milo har haft hvalpe med, så det bliver spændende se hvordan kuldet med sønnike bliver. Der er resevationer på parringer fra DK og Sverige på ham i 2021.

 

Kid is the last puppy born, after my beloved Milo. Milo had retired from all that lady fun when he was old and tired but I HAD to have a puppy after him & lucky I was that there were some who had a bitch with some lines familiar to me that would help me. Kid came out of it, which I'm very, very happy about.

Kid has many similarities with his father, he is a medium size labrador, with good head and good coat, he is very athletic and compact, with big muscle mass. He is just as hard-working in the terrain as his father, he throws himself into blackberries, bushes, stinging nettles and whatever he encounters on his way, he loves water and swims for fun in the winter. His game-finding qualities are top notch, and speed and style we do not go down on. He loves to train and is a type who has so much drive so he can train every day if you want.

But one should not be mistaken by Kid, even though he is extremely hardworking and loves to train and go hunting, he is not a tough dog, he wants to do things right and tries to understand what it is I want him to do.!

When Kid is free he has the off button that these lines have, you almost never see him inside, he is not a dog who bothers to lie in you arms and caresses, he just lies and sleeps somewhere and waits for us to go out and train.

He is super happy with other dogs and animals, especially puppies that he is completely sick with. He is mentally stable even though he is a forest dog, he is totally cool when he is in town a rare time, nothing can scare him. He has become a faithful friend, as his father was, how lucky can one be. Kid is qualified for Winner Class on all types of tests in both DRK and RJK.NEW 17 / 12-2020:

Kid has had an active 2020. He has been to tests in both DRK and RJK and has gone through all classes and is now qualified for all Winner Classes in both clubs. He became 2nd young dog champion in RJK. He's been hunting a bit more this year and it's a dog with a bang in. Kid lives to work and whether it's hunting or it would be agility, however dancing, drug dog or whatever, is just as much for such a type of dog like him, he loves to climb, jump, learn new things and cooperate. For the spring he will get some time off as my health is not enough to train that much and young Dublin will have to go through the system.
Kid has been through the entire health "mill" by 2020 and has HD A, 0 in elbows, free on eye examination and is free on all DNA tests. He has mated his first bitch, a bitch his father Milo has had puppies with, so it will be exciting to see how the litter with son-in-law turns out. There are reservations for matings from DK and Sweden on him in 2021.

Klik her for at få dit eget GoMINIsite